Політика академічної доброчесності учасників освітнього процесу

Положення про академічну доброчесність ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ст. ім. І.Г. Ткаченка"

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу опорного навчального закладу «Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів імені І. Г. Ткаченка Суботцівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області» (далі-Положення) є внутрішнім підзаконним нормативним актом, який спрямований на забезпечення якісних освітніх послуг, наданих здобувачам освіти, додержання моральних, правових, етичних норм поведінки всіма учасниками освітнього процесу.

1.2. Положення розроблено на основі Конвенції ООН «Про права дитини» (1989), Конституції України, законів України «Про освіту», «Про повну загальну освіту», «Про запобігання корупції», «Про авторські та суміжні права», Статуту, Правил внутрішнього трудового розпорядку.

ІІ. ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ, НОРМИ ЕТИКИТА

АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ЗАКЛАДУ

2.1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання, попередження порушень освітнього процесу.

2.2. Для забезпечення академічної доброчесності необхідно дотримуватися наступних принципів:

- демократизм;

- законність;

- верховенство права;

- соціальна справедливість;

- пріоритет прав і свобод людини і громадянина;

- рівноправність;

- гарантування прав і свобод;

- науковість;

- професіоналізм та компетентність;

- повага та взаємна довіра;

- відкритість і прозорість;

- відповідальність за порушення академічної доброчесності.

2.3. Порушеннями академічної доброчесності згідно з п.4 ст.42 Закону України «Про освіту» вважається академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання.

2.4. Етика та академічна доброчесність забезпечуються:

2.4.1.Учасниками освітнього процесу шляхом:

- дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції, законів України;

- утвердження позитивного іміджу закладу, примноження його традицій;

- дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків;

- запобігання корупції, хабарництву;

- збереження, поліпшення та раціонального використання навчально-матеріальної бази закладу;

- дотримання спеціальних законів за порушення академічної доброчесності та данного Положення, зокрема, посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

- дотримання норм про авторські права;

- надання правдивої інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності;

- невідворотності відповідальності з підстав та в поряду, визначених відповідно Законом України «Про освіту» та іншими спеціальними законами.

2.4.2.Здобувачами освіти шляхом:

- самостійного виконання навчальних завдань поточного та підсумкового контролю без використання зовнішніх, крім дозволених, джерел інформації, зокрема під час оцінювання результатів навчання (самостійні, контрольні роботи, ДПА тощо);

- недопущення списування, плагіату під час написання науково-дослідницьких робіт, рефератів тощо;

- особистою присутністю на всіх заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами.

2.4.3. Педагогічними працівниками шляхом:

- надання якісних освітніх послуг з використанням у практичній професійній діяльності інноваційних освітніх здобутків;

- обов’язкової присутності, активної участі на засіданнях педагогічної ради та колегіальної відповідальності за прийняті управлінські рішення;

- підвищення професійного рівня шляхом саморозвитку і самовдосконалення, проходження вчасно курсової підготовки тощо;

- об’єктивного і неупередженого оцінювання результатів навчання здобувачів освіти;

- оприлюднення та дотримання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів;

- здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

- інформування здобувачів освіти про типові порушення академічної доброчесності та види відповідальності за її порушення.

2.4.4. Адміністрацією закладу шляхом:

- здійснення постійного контролю за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

- створення умов для підвищення професійного рівня шляхом саморозвитку і самовдосконалення, проходження вчасно курсової підготовки тощо;

- створення умов для ненадання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиції щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі.

2.5. Заклад здійснює свою діяльність окремо від політичних уподобань, партій, релігійних об’єднань та рухів.

ІІІ. ЗАХОДИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ,

ВИЯВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ

ПОРУШЕННЯ ЕТИКИ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

3.1. При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням під підпис.

3.2. Положення доводиться до батьківської громадськості на конференції, а також оприлюднюється на сайті закладу.

3.3. Адміністрація закладу забезпечує попередження порушень академічної доброчесності шляхом практикумів, консультацій та інших колективних та індивідуальних форм навчання з педагогічними працівниками щодо створення, оформлення ними методичних розробок (робіт) для публікацій, на конкурси різного рівня.

3.4. Педагогічні працівники в процесі своєї освітньої діяльності дотримуються етики та академічної доброчесності, умов даного Положення, проводять роз’яснювальну роботу із здобувачами освіти щодо норм етичної поведінки та неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення цитування, посилання на джерела інформації, списування тощо).

IV. ВИДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ЗА ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

4.1. Види академічної відповідальності за конкретнее порушення академічної доброчесності

4.2. Кожна особа, стосовно якої розглядається питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:

- ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;

- особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;

- знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності.

4.3. За дії (бездіяльність) з питань порушення академічної доброчесності особа може бути притягнута до інших видів відповідальності з підстав та в порядку, визначених законодавством.

V. КОМІСІЯ З ПИТАНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

ТА ЕТИКИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

5.1.Комісія з питань академічної доброчесності та етики педагогічних працівників – незалежний орган для розгляду питань, пов’язаних із порушенням Положення та моніторингу щодо взаємного дотримання усіма учасниками освітнього процесу морально-етичних норм поведінки та правових норм цього Положення.

5.2. До складу Комісії входять представники педагогічного коллективу, батьківської громади, учнівського самоврядування.

Персональний склад Комісії затверджується рішенням педагогічної ради.

Термін повноважень Комісії - 3 рік.

5.3. Комісія розглядає питання порушення морально-етичних норм поведінки та правових норм цього Положення за потребою або ж заявою учасників освітнього процесу.

5.4. Комісія звітує про свою роботу двічі на рік.


VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1.Положення погоджується з відповідними органами самоврядування здобувачів освіти в частині їхньої відповідальності, ухвалюється педагогічною радою закладу більшістю голосів і вводиться в дію наказом директора закладу.

Склад комісії з питань академічної доброчесності ОНЗ " Богданівська ЗШ І-ІІІ ст. ім. І.Г. Ткаченка":

Бойчук С. Я. – директор ОНЗ – голова комісії;

Бокатенко А. А. – учитель української мови та літератури – секретар комісії;

Буштрук Н. Б.- заступник директора з навчально-виховної роботи;

Гречук Н. Ф. - заступник директора з виховної роботи;

Шестакова С. М. - заступник директора з навчально-виховної роботи;

Ковальова О. В. - учитель української мови та літератури;

Акар Н. А. – член батьківської ради;

Шайдюк Богдан – учень 8-Б класу - член учнівського самоврядування.


Набрання чинності Закону України «Про освіту» дало новий поштовх процесам трансформації та реформування освіти. Одним із них стало запровадження принципів академічної доброчесності в науковому житті та освітньому процесі всіх рівнів освіти, як прописано у ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту».

Академічна доброчесність є невід’ємною складовою забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти, а дотримання принципів академічної доброчесності під час освітнього процесу впливає не лише на якість шкільної освіти, а й на формування в учнів таких важливих цінностей, як чесність, довіра, справедливість, взаємоповага, відповідальність.

Що ж таке академічна доброчесність?

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/ або наукових (творчих) досягнень (частина 1 статті 42 Закону України «Про освіту»).

Серед критеріїв оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників є вимога організації педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності.

Що потрібно зробити педагогам для реалізації політики академічної доброчесності у закладі освіти?

1. Неухильно дотримуватись норм академічної доброчесності і власним прикладом демонструвати важливість дотримання норм академічної доброчесності у педагогічній діяльності.

2. Здійснювати просвітницьку роботу серед учнів та батьків щодо важливості дотримання норм академічної доброчесності. Це має відбуватись наскрізно: під час проведення навчальних занять, у позаурочних заходах, за допомогою наочної інформації.

3. Вчити учнів при використанні інформаційних джерел робити необхідні посилання та вказувати автора.

4. Спрямовувати зміст завдань під час проведення навчальних занять на творчу та аналітичну роботу учнів. Не повинно бути готових відповідей на поставлені вчителем завдання в підручнику чи інших джерелах.

5. Не використовувати стандартизовані завдання з підручника. Розробляти такі завдання, які спонукають учнів критично мислити та унеможливлюють списування.

6. Практикувати в освітньому процесі написання тематичних творчих есе замість рефератів із скомпільованою інформацією з інших джерел.

7. Застосовувати компетентнісний підхід у навчанні. Звести до мінімуму завдання на перевірку знань. Використовувати відкриті питання, щоб перевірити рівень володіння навичками, а не знання.

8. Оприлюднювати чіткі критерії оцінювання.

9. Реалізовувати у практиці роботи формувальне оцінювання.

10. Налагоджувати партнерські відносини між учителями і учнями.

На що потрібно звернути увагу при вивченні дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками?:

• виховання в учнях необхідності дотримуватись принципів академічної доброчесності власним прикладом;

• неупередженість при оцінюванні навчальних досягнень учнів (на підставі чітких критеріїв);

• відсутність протекціонізму та шахрайства при проведенні олімпіад, конкурсів;

• дотримання норм законодавства України про авторське право і суміжні права;

• дотримання правил посилання на джерела інформації, яка використовується;

• чесність і ретельність в інноваційній та дослідно-експериментальній роботі;

• просвітницька робота щодо дотримання академічної доброчесності учнями;

• інші складові.

Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

  • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

  • дотримання норм законодавства про авторське право;

  • надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

  • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.


Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

  • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);

  • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

  • дотримання норм законодавства про авторське право;

  • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.

Порушенням академічної доброчесності вважається:


1. академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства; формою академічного плагіату є самоплагіат, що полягає у відтворенні без посилання на джерело інформації власних раніше опублікованих текстів;

2. фабрикація – фальсифікація результатів досліджень, посилань, або будь-яких інших даних, що стосуються освітнього процесу;

3. обман – надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітньої процесу;

4. списування – використання без відповідного дозволу зовнішніх джерел інформації під час оцінювання результатів навчання;

5. хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна чи послуг матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної вигоди в освітньому процесі.

6. необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

Джерело: «Абетка для директора: Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти» (К., 2020).


Де шукати знання про академічну доброчесність:


Академічна доброчесність онлайн-курс для вчителів старших класів· Онлайн-курс на EdEra “Академічна доброчесність для вчителів” (5 годин). У цьому курсі є розроблені конспекти уроків, методичні рекомендації та презентації.

· Сайт та YouTube канал SAIUP – тут можна знайти вебінари, рольові ігри, історії з життя про високопосадовців, які покинули роботу через плагіат.

Також дивіться антикорупційні інструменти, розроблені проєктом USAID_ВзаємоДія, які теж презентували під час міні-EdCamp’у в Черкаському. З їхньою допомогою можна проводити заняття, щоби виховати в дітях принципи доброчесності та дотримання законів:

· 7 антикорупційних уроків

· Антикорупційні сценарії

· Інтелектуальна гра “Що? Де? Коли?”

· Гра “Антикорупційна мафія”

· Антикорупційний квест

· онлайн-гра “(Не)підкупність”Батькам про академічну доброчесність

Батьки відіграють ключову роль у дотриманні дітьми принципів академічної доброчесності. Якщо вдома толерують порушення доброчесності: наприклад, купують дитині збірники ГДЗ або ж виконують за дітей домашні завдання, то як би школа не старалася – учнів буде важко переконати, що вчитися доброчесно – правильно.

Поняття «академічна доброчесність» не нове, а глибоко вкорінене в українську педагогіку. Ще відомий український педагог В. Сухомлинський вчив про важливість виховання чесності, правдивості. Філософ Г. Сковорода використовував термін «добронравіє».

В теперішній час реформа сучасної освіти актуалізує це поняття.

Згідно зі статтею 42 ЗУ «Про освіту» академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватись учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Це стосується усіх рівнів освіти в Україні від початкової школи до університетів.

Академічна доброчесність запроваджена і в нашому навчальному закладі.

Що вона передбачає насамперед?

Академічна доброчесність передбачає 6 основних фундаментальних принципів навчального процесу: чесність, довіра, взаємна повага, відповідальність, сміливість, справедливість.

Звучить дуже гарно та ідеально, до чого має прагнути кожен свідомий громадянин. Наш заклад також на шляху реформ і втілює в життя ці уже не нові, але відомі принципи.

Що може порушувати академічну доброчесність або які причини академічної недоброчесності?

Можна умовно виділити 2 групи: 1- а група, яка не залежить від вчителів, учнів та їх батьків і 2-а група, яка залежить від вчителів, учнів або їх батьків.

До 1-ї групи можна віднести:

досить відірване від реального життя зміст навчання;

-перевантаження навчальних програм.

До 2-ї групи відносять:

плагіат;

-фабрикація та фальсифікація;

-списування;

-використання ГДЗ;

-обман в усіх можливих формах;

-хабарництво;

-необ’єктивне оцінювання;

-допомога учням під час тестів;

-використання інших допоміжних матеріалів;

-проходження тестування іншими учнями.

Учні намагаються шукати «легких шляхів» отримання балів, не усвідомлюючи необхідності самих знань в майбутньому, часто бояться помилитись, через що не вистачає мотивації до навчання. Сумніваються в цінності власної думки чи ідеї. Це може бути не свідоме, а часто мимовільне порушення тому, що учні не розуміють і не мають необхідних знань для роботи, наприклад списують текст. Тут потрібно пояснити, що краще самому написати менше, але якісно; використовуючи цитування інших авторів, чи перефразування, обов’язково вказувати на посилання.

В сучасному світі багато інформації і учні можуть думати навіщо їм щось придумувати, адже все вже до них відомо. Але кожна людина є творцем, яка може втілювати в життя свої ідеї. Здатність творити – це праця, яка може призвести в подальшому до великого життєвого успіху. Навчатись самостійно – це інвестувати в своє майбутнє.

В свою чергу батьки вимагають лише хороших балів від своїх дітей, не акцентуючи увагу на важливості знань та компетентності, що призводить до академічної недоброчесності (за будь-яку ціну!). Батьки повинні пояснювати дитині, що вона насамперед навчається для себе. Метою навчання не є отримання балів, а результат. Особливо підлітків треба вчити вчитися, прикладати зусилля, адже це навички на все подальше життя.

Отож, якщо кому не байдуже майбутнє – то повинен розуміти, що потрібно гідно та відповідально навчатися.