Статут закладу. Правила внутрішнього трудового розпорядку

СТАТУТ

І. Загальні положення

1.1. Опорний навчальний заклад "Богданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені І.Г.Ткаченка Суботцівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області" (далі – ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г.Ткаченка") є комунальним некомерційним та неприбутковим закладом, який утворений Суботцівською сільською радою на підставі рішення сесії Суботцівської сільської ради від 08 грудня 2020 року №24 "Про прийняття ОНЗ Богданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені І.Г.Ткаченка Знам'янської районної ради Кіровоградської області" та його майна у комунальну власність територіальної громади Суботцівської сільської ради".

1.2. Юридична адреса ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г.Ткаченка": 27431, Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Богданівка, вул. Миру, 14, Миру, 7.

1.3. Найменування ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г.Ткаченка":

1.3.1. Повне: Опорний навчальний заклад "Богданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені І.Г.Ткаченка Суботцівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області";

1.3.2. Скорочене: ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка".

1.4. ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" є юридичною особою, має відокремлене майно, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, бланки зі своїм найменуванням.

ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" знаходиться на балансі відділу освіти, культури, молоді та спорту Суботцівської сільської ради.

1.5. ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" має у своєму складі філію без статусу юридичної особи:

філія "Богданівська загальноосвітня школа" опорного навчального закладу "Богданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені І.Г. Ткаченка Суботцівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області" (27432, Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Богданівка, вул. Перемоги, 1);

Філія діє на підставі цього Статуту та Положення відповідної філії, затвердженого Засновником.

1.6. Засновником ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" є Суботцівська сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області (далі - Засновник).

1.7. Органом управління ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" є відділ освіти, культури, молоді та спорту Суботцівської сільської ради.

1.8. Права і обов'язки юридичної особи ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" набуває з дня його державної реєстрації.

1.9. У своїй діяльності ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, законами України "Про освіту", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 778, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.10. Директор опорного навчального закладу ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" призначається на посаду на конкурсній засаді, за погодженням Засновника.

1.11. Штатний розпис ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" та його філії складається на основі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, в межах граничної штатної чисельності та затверджується директором опорного навчального закладу, за погодженням з відділу освіти, культури, молоді та спорту Суботцівської сільської ради.

1.12. Тарифікація педагогічних працівників ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" та його філії затверджується директором опорного навчального закладу, за погодженням з відділом освіти, культури, молоді та спорту Суботцівської сільської.

1.13. Оплата праці директора ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" проводиться відповідно до штатного розпису та тарифних розрядів директорів опорних закладів (12-16) з врахуванням кількості дітей до вступу в дію нових Типових штатних нормативів.

1.14. Заступники директора ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка", завідувач філії та його заступник, призначаються на посаду та звільняються з посади директором опорного навчального закладу.

1.15. Оплата праці завідуючому філії ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" здійснюється у відповідності до Тарифних розрядів директорів опорних закладів (12-16) з врахуванням кількості дітей.

1.16. Головною метою діяльності ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.17. Головними завданнями ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" є:

забезпечення рівного доступу до якісної освіти;

забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

виховання громадянина України;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання;

забезпечення поглибленого вивчення окремих предметів;

забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання, незалежно від місця проживання;

створення єдиного освітнього простору;

формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців);

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.18. ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.19. ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

безпечні умови освітньої діяльності, дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі, зобов'язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

1.20. В ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" визначена українська мова як мова навчання, запроваджено вивчення іноземних мов, поглиблене вивчення окремих предметів, профільне навчання. Профіль обирають учні і батьки з урахуванням ресурсного забезпечення навчального закладу.

1.21. ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" має право:

визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації;

визначати варіативну частину робочого навчального плану;

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб в установленому законодавством порядку;

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України.

1.22. В ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" можуть створюватися та функціонувати методичні об’єднання вчителів, використовуватися інші форми методичної роботи (за потребою).

1.23. Учні забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками у встановленому порядку.

1.24. ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника.

1.25. ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" може здійснювати й інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

II. Організація навчально-виховного процесу

2.1. ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану.

2.2. Основними документами, що регулюють навчально-виховний процес, є освітня програма, що складаються на основі відповідної типової освітньої програми або освітніх програм, розроблених суб’єктами освітньої діяльності, науковими установами, фізичними чи юридичними особами і затверджених центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти відповідно до вимог Закону України "Про повну загальну середню освіту"

Заклад освіти розробляє та використовує в освітній діяльності одну освітню програму на кожному рівні (циклі) повної загальної середньої освіти або наскрізну освітню програму, розроблену для декількох рівнів освіти.

Рішення про використання закладом освіти освітньої програми, розробленої на основі типової освітньої програми або іншої освітньої програми, приймається педагогічною радою закладу освіти.

Освітня програма закладу освіти схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.

2.3. Відповідно до освітньої програми педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Філія ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" може створювати у своєму складі з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи відповідно до Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) затвердженим МОН України.

2.5. ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" здійснює навчально-виховний процес за очною (денною), дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою) формами чи формою педагогічного патронажу, а також за очною (вечірньою), заочною формами (на рівнях базової та профільної середньої освіти). Профільна середня освіта професійного спрямування може здобуватися за дуальною формою здобуття освіти.

2.6. Зарахування учнів до ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" та його філії здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування до початку навчального року за наказом директора опорного навчального закладу.

Для зарахування учня до ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" та його філії батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до старшої школи – документ про відповідний рівень освіти.

2.7. Переведення учнів ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" та його філії до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН України.

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до навчального закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до навчального закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

2.8. Рішення про утворення групи продовженого дня приймає директор опорного навчального закладу ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" за погодженням з начальником відділу освіти, культури, молоді та спорту Суботцівської сільської ради.

Зарахування до групи продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора опорного навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

2.9. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри) встановлюється в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.10. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.11. Режим роботи та розклад уроків ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" та його філії визначається на основі нормативно-правових актів з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог та затверджується директором опорного навчального закладу.

2.12. Тривалість уроків становить: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п'ятих – одинадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з начальником відділу освіти, культури, молоді та спорту Суботцівської сільської ради.

2.13. Розклад уроків ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" затверджується директором опорного навчального закладу.

2.14. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом, спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів та обдарувань.

2.15. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.16. Визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються досягнення учнів у навчанні.

2.17. Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.

2.18. Порядок переведення і випуск учнів визначається відповідно до вимог чинного законодавства, встановленого Міністерством освіти і науки України.

2.19. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам державних стандартів освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства, встановленого Міністерством освіти і науки України.

2.20. Учням, які закінчили певний ступінь ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка", видається відповідний документ про освіту:

свідоцтво про початкову освіту;

свідоцтво про базову середню освіту;

свідоцтво про повну загальну середню освіту.

III. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу є:

учні;

педагогічні працівники;

інші працівники закладу освіти;

батьки учнів;

асистенти дітей (у разі їх допуску відповідно до вимог частини сьомої статті 26 цього Закону).

3.2. Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Учні мають право:

на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності: конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.3.1. Учні зобов'язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено державними стандартами освіти;

підвищувати свій загальний культурний рівень;

брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом навчального закладу, його Статутом, дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

виконувати вимоги педагогічних та інших працівників навчального закладу відповідно до Статуту та правил внутрішнього трудового розпорядку закладу;

брати участь у різних видах трудової діяльності;

дбайливо ставитись до державного, громадського та особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

дотримуватись правил особистої гігієни.

3.4. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

3.4.1. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про загальну середню освіту", іншими законодавчими актами та цим Статутом.

3.4.2. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" визначається директором опорного навчального закладу відповідно до законодавства і затверджується керівником відділу освіти, культури, молоді та спорту Суботцівської сільської ради.

3.4.3. Педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється тільки за його згодою.

3.4.4. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.

3.4.5. Педагогічні працівники мають право на:

захист професійної честі, гідності;

самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, нешкідливих для здоров'я учнів; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

виявлення педагогічної ініціативи;

позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

виходу на пенсію за вислугу років незалежно від віку;

участь у роботі органів громадського самоврядування ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка";

підвищення кваліфікації, перепідготовку.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.4.6. Педагогічні працівники зобов'язані:

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог державних стандартів освіти;

контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів діючим критеріям оцінювання, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я;

виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

виконувати Статут закладу освіти, правила внутрішнього трудового розпорядку;

брати участь у роботі педагогічної ради;

виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб, повагу до народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу;

готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

виконувати накази і розпорядження директора опорного навчального закладу, органів управління освітою;

вести відповідну документацію.

3.4.7. В ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників ОНЗ та його філії, як правило, один раз на п'ять років відповідно до вимог чинного законодавства, встановленого Міністерством освіти і науки України.

Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту". Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин, з яких певна кількість годин має бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

3.4.8. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.5. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

звертатись до органів управління освітою, директора закладу освіти та органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу, та зміцненні матеріально-технічної бази закладу освіти;

на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу освіти та у відповідних державних, судових органах.

3.5.1. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:

створювати умови для здобуття дитиною загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

забезпечувати дотримання дітьми Статуту навчального закладу;

поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;

постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

У разі невиконання батьками своїх обов’язків, директор опорного навчального закладу має право порушити клопотання:

про притягнення до адміністративної відповідальності відповідно до чинного законодавства;

про позбавлення батьківських прав до органу опіки та піклування або прокуратури.

3.6. Представники громадськості мають право:

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в закладі освіти;

сприяти покращенню матеріально-технічної бази;

брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.6.1. Представники громадськості зобов'язані:

дотримуватися Статуту, виконувати накази директора навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від усіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя (шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо).

IV. Управління навчальним закладом

4.1. До виключної компетенції Засновника відноситься:

4.1.1. Прийняття рішень щодо відчуження, експлуатації, оренди, відповідно до закону, комунального майна ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка".

4.1.2. Прийняття рішень про ліквідацію, реорганізацію ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" та його філії.

4.1.3. Прийняття рішення про надання згоди на призначення та звільнення директора опорного навчального закладу ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка".

Директор опорного навчального закладу призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років ( строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, до складу якої входять представники засновника, трудового колективу, громадського об’єднання батьків учнів закладу загальної середньої освіти та громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Одна і та сама особа не може бути керівником відповідного закладу загальної середньої освіти більше, ніж два строки підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше). Після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому закладі загальної середньої освіти або продовжити роботу в тому самому закладі на іншій посаді.

4.1.4. Прийняття рішення про затвердження Статуту ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка", внесення до нього змін та доповнень, та Положень про його філію.

4.2. До компетенції відділу освіти, культури, молоді та спорту Суботцівської сільської ради належить:

4.2.1. Здійснення координації діяльності ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" та його філії;

4.2.2. Здійснення інших повноважень щодо управління ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка", відповідно до чинного законодавства України та рішень Засновника.

4.2.3 Оперативний та бухгалтерський облік, статистична звітність здійснюється централізованою бухгалтерією відділу освіти, культури, молоді та спорту Суботцівської сільської ради.

4.3. Безпосереднє керівництво ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" здійснює директор опорного навчального закладу.

4.4. Посаду директора опорного навчального закладу ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

4.5. Директор опорного навчального закладу здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" та його філії, розпоряджається в установленому порядку майном опорного навчального закладу та його коштами, у тому числі коштами філії.

4.6. Директор опорного навчального закладу:

4.6.1. Здійснює поточне управління ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка", самостійно вирішує питання діяльності навчального закладу за винятком питань, що віднесені законодавством та Статутом до компетенції Засновника та відділу освіти, культури, молоді та спорту Суботцівської сільської ради;

4.6.2. Подає на погодження органу управління – відділ освіти, культури, молоді та спорту Суботцівської сільської ради проекти програм і планів, передбачених цим Статутом, а також звіти про їх виконання.

4.6.3. Призначає на посаду та звільняє з посади заступника керівника, педагогічних та інших працівників, визначає їх функціональні обов’язки.

4.6.4. Затверджує штатний розпис педагогічних працівників.

4.6.5. Здійснює тарифікацію педагогічних працівників.

4.6.6. Затверджує розклад уроків ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка".

4.6.7. Вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку.

4.6.8. Забезпечує дотримання Правил охорони праці та техніки безпеки.

4.6.9. Видає накази, обов'язкові для всіх працівників ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" та філії.

4.6.10. Вчиняє дії, необхідні для здійснення господарської діяльності ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка", за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені із Засновником або відділом освіти, культури, молоді та спорту Суботцівської сільської ради.

4.6.11. Здійснює керівництво педагогічним колективом ОНЗ та філії, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників.

4.6.12. Організовує навчально-виховний процес.

4.6.13. Забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні.

4.6.14. Відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу.

4.6.15. Створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та поза­шкільній роботі, проведення виховної роботи.

4.6.16. Забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки.

4.6.17. Підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів.

4.6.18. Забезпечує права учнів (вихованців) на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.

4.6.19. Призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

4.6.20. Контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів.

4.6.21. Здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність.

4.6.22. За погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов'язки працівників навчального закладу.

4.6.23. Створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання.

4.6.24. Несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, Засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.6.25. Щорічно звітує про свою роботу на загальних зборах колективу.

4.7. Органом громадського самоврядування ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

працівників навчального закладу – зборами трудового колективу;

учнів школи другого-третього ступеня – класними зборами;

батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь більше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають директор навчального закладу, Засновник.

Загальні збори:

заслуховують звіт директора опорного навчального закладу;

розглядають питання навчально-виховної, методичної діяльності ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка";

затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу.

4.8. В ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" діє колегіальний орган управління закладом – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор опорного навчального закладу.

4.8.1. Педагогічна рада розглядає питання:

удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

варіативної складової робочого навчального плану;

переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу;

морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

Педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю закладу.

4.8.2. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.9. В ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічну базу ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" становлят виробничі (учбові) і невиробничі фонди (будівлі, споруди, земля, комунікації, обладнання, транспортні засоби), а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається у балансі відділу освіти, культури, молоді та спорту Суботцівської сільської ради.

Збитки, завдані ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" внаслідок порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами, іншими суб’єктами господарювання, громадськими організаціями і державними органами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Майно не може бути предметом безкоштовного використання, застави (в тому числі податкової застави), внеском до статутного капіталу інших юридичних осіб, а також не може бути продане, передане у володіння, користування, розпорядження або відчужене у будь-який спосіб без згоди Засновника.

VІ. Виховний процес

6.1. Виховання учнів в ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" здійснюється під час проведення уроків, у процесі позаурочної та позашкільної роботи. Цілі виховного процесу в навчальному закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та Законах України, інших нормативно-правових актах.

6.2. У навчальному закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

6.3. Примусове залучення ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" та його філії до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

6.4. Дисципліна в навчальному закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та Статуту навчального закладу. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

VIІ. Фінансово-господарська діяльність

7.1. Фінансово-господарська діяльність ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" здійснюється на основі його кошторису.

За рішенням Засновника ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" бухгалтерський облік здійснює через централізовану бухгалтерію відділу освіти, культури, молоді та спорту Суботцівської сільської ради.

7.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

кошти бюджетів усіх рівнів;

благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

інші джерела, не заборонені законодавством.

VIII. Міжнародне співробітництво

8.1. ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка",за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень, має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати, відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

8.2. ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

ІХ. Контроль за діяльністю навчального закладу

9.1. Державний контроль за діяльністю ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

9.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна служба якості освіти, Суботцівська сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області та відділ освіти, культури , молоді та спорту Суботцівської сільської ради.

9.3. Основною формою державного контролю за діяльністю ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" є інституційний аудит, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Х. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту

10.1. Пропозиції про внесення змін до Статуту ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" можуть надходити: від Засновника, відділу освіти, культури, молоді та спорту Суботцівської сільської ради, директора опорного навчального закладу, від трудового колективу ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка".

10.2. Зміни і доповнення до Статуту затверджуються Засновником, відповідно до рішення сесії Суботцівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області.

10.3. Всі зміни та доповнення, що вносяться до Статуту, викладаються у вигляді Статуту у новій редакції.

XІ. Припинення діяльності навчального закладу

11.1. Припинення діяльності ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, перетворення) або ліквідації.

11.2. Реорганізація ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" здійснюється за рішенням Засновника. У разі злиття навчального закладу з іншим суб’єктом господарювання усі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до суб’єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття. У разі приєднання ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" до іншого суб’єкта господарювання до останнього переходять усі його майнові права та обов’язки, а в разі приєднання одного або кількох суб’єктів господарювання ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" до нього переходять усі майнові права та обов’язки приєднаних суб’єктів господарювання. У разі перетворення навчального закладу в інший суб’єкт господарювання усі його майнові права і обов’язки переходять до новоутвореного суб’єкта господарювання.

11.3. Ліквідація ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" здійснюється за рішенням Засновника або суду загальної чи спеціальної юрисдикції у випадках, передбачених законодавством.

11.4. Ліквідація ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" проводиться призначеною Засновником ліквідаційною комісією, або ліквідаційною комісією (ліквідатором), призначеною судом, у випадках припинення діяльності навчального закладу за рішенням суду. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керування справами ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка".

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно, виявляє його дебіторів і кредиторів, і розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів навчального закладу третіми особами, складає ліквідаційний баланс і подає його Засновнику або суду.

11.5. Ліквідація ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" вважається завершеною, а навчальний заклад є таким, що припинив діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

ХІІ. Прикінцеві положення

12. Питання, що не врегульовані цим Статутом, вирішуються відповідно до норм чинного законодавства України.


статут.docx